رفتن به محتوای اصلی

ماه: می 2021

روجا آسمانی شد

3 سال قبل

2 کلمه

  نِما شونِهْ سَرْ ویشهْ بَئییهْ خاموشْ   مَسْتِهْ بِلْبِلِ نالهْ نیمُونه مه گُوشْ       نامَرْدِ فَلِکْ حلقه دَکِرْدِهْ مه گُوشْ   وِنِهْ بَمِرْدِنْ، بوُردِنْ چِهارْ کَسِ دُوشْ     شام‌گاه، بیشه خاموش و آرام شد (تاریک و تیره شد) / ناله‌ی بلبل شیدا به گوشم نرسید فلک نامرد حلقه‌ی بندگی به گوشم…